Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu Zarejestruj się

Aktualności

Konkursy Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej

Zapraszamy wszystkich użytkowników tfp.net.pl do udziału w konkursach fotograficznym oraz pokazów cyfrowych ogłoszonych w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej "Sztuka Natury"  w Toruniu.

W zeszłorocznej edycji konkursu fotograficznego „Tajemnice Polskiej Przyrody” zorganizowanego w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej "Sztuka Natury" Pierwsze miejsce zajął jeden z użytkowników TFP Bartosz Dubiel

Regulamin konkursu fotograficznego „Ulotne Chwile”

 1. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2012 przygotowywanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Tematyka konkursu dotyczy przyrody.
 7. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć w formie cyfrowej.
 8. Wymagania techniczne:
  1. pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,
  2. proporcje boków 2:3
  3. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji  lub TIF,
  4. prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia,
  5. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
 9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Festiwalu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
 10. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 15 października 2012 r. (decyduje data wpływu) w Muzeum Przyrodniczym UMK w Toruniu, ul. Gagarina 9, 87 – 100 Toruń,  z dopiskiem: Ulotne Chwile.
 11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: www.zpfp.pl.
 13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
 14. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas zakończenia Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Toruniu 9 grudnia 2012 r. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 15. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne.
 16. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2012.
 17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
 18. Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.mp.umk.pl, a także pod nr tel. 56 611 4432

Karta zgłoszenia do pobrania pod tym linkiem


 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu pokazów cyfrowych

 

 1. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2012 przygotowywanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Głównym tematem pokazów musi być przyroda.
 7. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 4 prezentacje. Pojedyncze prezentacje nie mogą trwać dłużej niż 8 minut.
 8. Prace należy zgłaszać w formie prezentacji cyfrowych. W przypadku dużej liczby zgłoszonych prac, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość dokonania przez Jury wstępnej selekcji pokazów cyfrowych przed Festiwalem.
 9. Wymagania techniczne:
  1. prezentacja musi działać jako samodzielna aplikacja exe w systemie Windows,
  2. sugerowany format: minimum 1280×800 maksymalny 1920×1080 pikseli,
  3. automatyczna zmiana zdjęć i wyłączenie prezentacji,
  4. prace należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z kartą zgłoszenia,
  5. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie prace zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.

10.  Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail zgłaszającego, imiona i nazwiska współautorów, numer pracy, tytuł oraz czas trwania prezentacji.

11.  Karty zgłoszenia i prezentacje cyfrowe należy nadsyłać najpóźniej do 29 października 2012 r. (decyduje data wpływu) na adres: Muzeum Przyrodnicze UMK, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń,  z dopiskiem: Konkurs pokazów cyfrowych.

12.  Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

13.  Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zawierać będą fotografie wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: www.zpfp.pl

14.  Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas zakończenia Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Toruniu 9 grudnia 2012 r. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

15.  Powołane przez organizatora konkursu Jury przyzna nagrody.

16.  W celu promocji konkursu organizatorzy konkursu są upoważnieni do prezentacji nagrodzonych pokazów podczas innych imprez i do bezpłatnego wykorzystania jednego wybranego zdjęcia z każdego z nagrodzonych pokazów.

17.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

18.  Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.mp.umk.pl, a także pod
nr tel. 56 611 4432.

Karta zgłoszenia do pobrania pod tym linkiem

 

www.sztukanatury.pl


 

 

 

 Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Pozostałe aktualności