Zaloguj się

Nie pamiętam hasła
Nie masz konta? Załóż je
Członkostwo w portalu Towarzystwa Fotografii Przyrodniczej wiąże się z opłaceniem składki członkowskiej w wysokości 100 zł na rok. Konto staje się aktywne po zaksięgowaniu kwoty.

Co zyskujesz będąc członkiem naszego portalu:

-Dodawanie zdjęć do Forum w którym Twoje zdjęcia przejdą rzetelną i merytoryczną ocenę,
-Promocję Twoich zdjęć w Galerii TFP ( wizytówce portalu),
-Możliwość sprzedaży zdjęć w Fotoplatformie,
-Tworzenie fachowego Fotoatlasu ze zdjęć Twojego autorstwa,
-Promocja Twojej osoby i Twoich zdjęć w mediach społecznosciowych na Facebooku i Instagramie,
-Rabat dedykowany na zakupy sprzętu foto-video w sklepie Fotoforma,
-Rabat na warsztaty fotograficzne PolandWildlife,

Ponadto będąc Użytkownikiem naszego portalu zyskujesz mozliwość brania udziału w organizowanych przez nas konkursach fotograficznych, a także uczestnictwa w ciekawych plenarech fotograficznych.

Będąc aktywnym członkiem naszego portalu zyskujesz również możliwość brania udziału w organizowanych przez nas konkursach fotograficznych, a także uczestnictwa w ciekawych plenerach organizowanych zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju. Na plenerach można poznać innych Grupowiczów jak i podnieść swoje umiejętności fotograficzne.

Dołącz do najlepszych fotografów przyrodniczych w Polsce!

Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Dziękujemy za dodanie zdjęcia

Twoje zdjęcie zostało poprawnie dodane do forum

Zamknij

Dziękujemy za dodanie zdjęcia

Dostę do strony tylko dla zalogowanych

Jeśli posiadasz konto na portalu - zaloguj się, jeśli go nie posiadasz zarejestruj się.

Zmień hasło

Edytuj profil

Zdjęcie profilowe

Informacje

Login
Hasło********Zmień
Imię i nazwisko
Typ konta
E-mailEdytuj
UlicaEdytuj
Nr. DomuEdytuj
MiastoEdytuj
Kod PocztowyEdytuj
Strona wwwEdytuj
TelefonEdytuj

O użytkowniku

Informacje o koncie

Data rejestracji
Data subskrypcji
Ostatnie logowanie

Ustawienia i prywatność

Ukryj dane osobowe dla zalogowanych użytkowników
Pokaż mój profil niezalogowanym użytkownikom
2012-09-25
0

Konkursy Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej

Administrator

Zapraszamy wszystkich użytkowników tfp.net.pl do udziału w konkursach fotograficznym oraz pokazów cyfrowych ogłoszonych w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej "Sztuka Natury"  w Toruniu.

W zeszłorocznej edycji konkursu fotograficznego „Tajemnice Polskiej Przyrody” zorganizowanego w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej "Sztuka Natury" Pierwsze miejsce zajął jeden z użytkowników TFP Bartosz Dubiel

Regulamin konkursu fotograficznego „Ulotne Chwile”

 1. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2012 przygotowywanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Tematyka konkursu dotyczy przyrody.
 7. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć w formie cyfrowej.
 8. Wymagania techniczne:
  1. pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,
  2. proporcje boków 2:3
  3. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji  lub TIF,
  4. prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia,
  5. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
 9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Festiwalu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
 10. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 15 października 2012 r. (decyduje data wpływu) w Muzeum Przyrodniczym UMK w Toruniu, ul. Gagarina 9, 87 – 100 Toruń,  z dopiskiem: Ulotne Chwile.
 11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: www.zpfp.pl.
 13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
 14. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas zakończenia Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Toruniu 9 grudnia 2012 r. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 15. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne.
 16. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2012.
 17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
 18. Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.mp.umk.pl, a także pod nr tel. 56 611 4432

Karta zgłoszenia do pobrania pod tym linkiem


 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu pokazów cyfrowych

 

 1. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2012 przygotowywanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Głównym tematem pokazów musi być przyroda.
 7. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 4 prezentacje. Pojedyncze prezentacje nie mogą trwać dłużej niż 8 minut.
 8. Prace należy zgłaszać w formie prezentacji cyfrowych. W przypadku dużej liczby zgłoszonych prac, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość dokonania przez Jury wstępnej selekcji pokazów cyfrowych przed Festiwalem.
 9. Wymagania techniczne:
  1. prezentacja musi działać jako samodzielna aplikacja exe w systemie Windows,
  2. sugerowany format: minimum 1280×800 maksymalny 1920×1080 pikseli,
  3. automatyczna zmiana zdjęć i wyłączenie prezentacji,
  4. prace należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z kartą zgłoszenia,
  5. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie prace zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.

10.  Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail zgłaszającego, imiona i nazwiska współautorów, numer pracy, tytuł oraz czas trwania prezentacji.

11.  Karty zgłoszenia i prezentacje cyfrowe należy nadsyłać najpóźniej do 29 października 2012 r. (decyduje data wpływu) na adres: Muzeum Przyrodnicze UMK, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń,  z dopiskiem: Konkurs pokazów cyfrowych.

12.  Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

13.  Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zawierać będą fotografie wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: www.zpfp.pl

14.  Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas zakończenia Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Toruniu 9 grudnia 2012 r. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

15.  Powołane przez organizatora konkursu Jury przyzna nagrody.

16.  W celu promocji konkursu organizatorzy konkursu są upoważnieni do prezentacji nagrodzonych pokazów podczas innych imprez i do bezpłatnego wykorzystania jednego wybranego zdjęcia z każdego z nagrodzonych pokazów.

17.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

18.  Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.mp.umk.pl, a także pod
nr tel. 56 611 4432.

Karta zgłoszenia do pobrania pod tym linkiem

 

www.sztukanatury.pl


 

 

 

 


Komentarze
0

Dołącz do grupy czołowych fotografów polskiej przyrody,

pasjonatów i miłośników o różnorodnym doświadczeniu i osiągnięciach.

Dołącz teraz